WETTELIJKE INFORMATIE

Groupe TREVI Groep S.A./N.V.

Rue J. Hazardstraat 35
1180 Brussel
Tel : +32 2 343 22 40
Fax : +32 2 343 67 02

E-mail:
www.trevi.be

RPR: 476.462.020

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16b
1000 Brussel
Erkend vastgoedmakelaar BIV 104.874 en 504.037
België
Onderworpen aan de plichtenleer van het BIV goedgekeurd door het KB 27 september 2006

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de site www.trevi.be.
Deze site werd gecreëerd en wordt beheerd door TREVI SA, Rue J. Hazardstraat 35, 1180 Brussel.

Door deze site te gebruiken, aanvaardt u de onderhavige gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

TREVI SA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van zijn site of het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik ervan.
TREVI SA aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie voor de software, de producten en de diensten die ter beschikking worden gesteld via zijn website. TREVI SA biedt geen garantie voor de juistheid van de informatie die op zijn site gepubliceerd wordt of die via zijn site toegankelijk is.
TREVI SA behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

Hyperlinks

De site www.trevi.be kan links bevatten naar andere websites. TREVI SA kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites, noch voor de producten en diensten die hier worden aangeboden.

Beschikbaarheid

TREVI SA behoudt zich het onbeperkte recht voor om, op elk ogenblik en voor eender welke reden, de toegang tot zijn site op te schorten.
TREVI SA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade of nadeel die kan voortvloeien uit de onderbreking van zijn diensten, mocht TREVI SA zich genoodzaakt zien de toegang zijn site, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk op te schorten om een technisch probleem op te lossen, de site te onderhouden of te ontwikkelen.

INTELLECTUELE RECHTEN

De teksten, tekeningen, foto's, films, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, namen, handelsnamen en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen van welke aard ook op deze site, worden beschermd door de wet op het auteursrecht en zijn eigendom van TREVI SA of derden.

Het gebruiken, kopiëren, vertalen, aanpassen, wijzigen, herdrukken, verspreiden van deze site, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook, voor commercieel of niet-commercieel gebruik, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten.

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de site www.trevi.be vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij geschillen.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

TREVI SA verbindt zich ertoe de gegevens van zijn klanten niet door te geven of bekend te maken aan derden. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden in het kader van de klantenadministratie, marktonderzoeken en om gepersonaliseerde informatie- en reclamecampagnes te voeren met betrekking tot onze producten en diensten.

Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten via of per brief.

TREVI SA past de principes toe van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant kan de persoonlijke gegevens die hij heeft doorgegeven aan TREVI SA op elk ogenblik inzien, corrigeren of schrappen door een e-mail te sturen naar

Dhr. Benoit Delrue is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.