Startpagina » ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1 WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website https://www.trevi.be, die u gebruikt (hierna de “Site”) wordt uitgegeven door TREVI SA met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vilain XIIII-straat, 53-55, met BTW/KBO nummer: (BE) 0420.418.982 (hierna “Trevi” of “Wij”) (@ : info@trevi.be – T : +32 (0)2 343 22 40 – F. : +32 (0)2 343 67 02).
22 40 – F.: +32 (0)2 343 67 02). Trevi is onderworpen aan de controle door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (“BIV”),, Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel. Zij is erkend vastgoedmakelaar in België onder de nummers IPI 508167, en is onderworpen aan het reglement van Plichtenleer, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 2006.

2 VOORWERP VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden van gebruik van de Site (“AGV”) hebben als voorwerp de voorwaarden te definiëren die van toepassing zijn op elk gebruik van de Site, hoofdzakelijk de toegang tot de Site en haar gebruik door elke gebruiker (“U”). Het gebruik van de Site houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de AGV, die u erkent te hebben gelezen en begrepen. Indien u de AGV niet aanvaardt, kunt u de Site niet gebruiken en wordt u verzocht om uw verbinding hiermee onmiddellijk te verbreken.

De AGV werden online geplaatst en zijn op elk ogenblik te raadplegen op de Site. Zij kunnen op elk ogenblik worden aangepast door Trevi, zonder voorafgaandelijke aankondiging, in functie van de wijzigingen die werden aangebracht aan de Site, van de evolutie van de wetgeving of voor enige andere legitieme beweegreden. Elke wijziging aangebracht aan de AGV wordt van kracht 7 dagen na online te zijn gepubliceerd.

3 VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN TOEGANG TOT DE DIENST

U kunt de Site en de informatie die deze bevat uitsluitend gebruiken voor uw privégebruik, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en reglementen en met de AGV. Elk commercieel gebruik of elke commerciële winning van de Site of van de informatie die zich erop bevindt, is verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege Trevi.

De toegang tot uw persoonlijk profiel “MY Trevi” wordt u voorbehouden na identificatie op basis van uw gebruikersnaam en uw paswoord. U kunt deze gebruikersnaam en dit paswoord vrij kiezen, mits inachtneming van de beveiligingsbeperkingen opgelegd door Trevi. U bent als enige aansprakelijk voor de informatie die u doorzendt aan Trevi en die u opslaat op uw persoonlijk profiel “My Tevi”. U kunt op elk ogenblik deze informatie toevoegen, aanpassen of terugtrekken. U erkent dat uw paswoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk is en u verbindt zich ertoe de nuttige maatregelen te nemen om deze vertrouwelijkheid te behouden, met inbegrip van regelmatige wijzigingen aan uw paswoord. Het gebruik dat u zult maken van uw gebruikersnaam en/of van uw paswoord op andere websites gebeurt op uw eigen risico. Trevi kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden in geval van frauduleuze toegang tot uw persoonlijk profiel “My Trevi”, van een wijziging aangebracht aan uw persoonlijk profiel “My Trevi” door een niet-geautoriseerde derde of van een handeling uitgevoerd vanaf uw persoonlijk profiel “My Trevi” door een niet-geautoriseerde derde

Trevi behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief uw persoonlijk profiel “My Trevi” te verwijderen of te schorsen. Deze verwijdering of deze schorsing kan het gevolg zijn van een gebrek aan gebruik van het profiel gedurende een bepaalde periode en/of van een tijdelijke maatregel genomen door Trevi in verband met een verdacht profiel. Trevi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou worden veroorzaakt door een dergelijke verwijdering of schorsing. In de mate dat u aan Trevi de levering van digitale content vraagt, aanvaardt u de onmiddellijke uitvoering van het contract en verzaakt u aan uw herroepingsrecht.

4 VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

De Site en haar content worden u geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en zonder enige expliciete of impliciete garantie betreffende hun kwaliteit, hun gebruiksvoorwaarden en/of hun beschikbaarheid.

4.1 Kwaliteit van de informatie en van de inhoud

Trevi is enkel gebonden door een middelenverbintenis wat betreft de kwaliteit van de inhoud van de Site; zij is in dat verband door geen enkele resultaatsverbintenis gebonden van eender welke aard. In het algemeen biedt Trevi geen waarborgen betreffende de volledigheid, de uitputtendheid, de correctheid, de rechtmatigheid, de betrouwbaarheid of de beschikbaarheid van de inhoud van de informatie en van de diensten die worden voorgesteld op de Site en op het persoonlijk profiel “My Trevi”, in het bijzonder wat betreft de aanbiedingen van onroerende goederen die hierop worden gepubliceerd. Trevi stelt alles in het werk om u een kwaliteitscontent te bieden, maar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eender welk gevolg dan ook, dat voortvloeit uit uw gebruik van de Site of van de informatie die zich hierop bevindt.

Meer in het bijzonder, stelt Trevi op de Site aan u zo betrouwbaar mogelijke en regelmatig geactualiseerde aanbiedingen van onroerend goed ter beschikking. Niettemin kan Trevi niet aansprakelijk worden gesteld indien fouten worden blootgelegd in de inhoud van de aanbieding of indien het onroerend goed niet meer beschikbaar is op het ogenblik dat de voormelde aankondiging wordt geconsulteerd. De aankondiging vormt in geen geval een aanbod in de juridische zin van het woord. De informatie zal steeds worden beschouwd als zijnde “voorlopig” in die zin dat zij steeds het voorwerp dient uit te maken van een bevestiging door Trevi. Hetzelfde principe geldt eveneens met betrekking tot de prijzen die worden vermeld op de Site of in het persoonlijk profiel “My Trevi”.

De Site stelt aan u instrumenten ter beschikking die toe laten bepaalde financiële vragen te simuleren (berekening van de leencapaciteit, berekening van de acquisitiekosten betreffende een goed, berekening van de registratiekosten, financieringsaanvraag, etc.). Alle cijfermatige gegevens of elk voorbeeld dat eruit resulteert wordt op een volstrekt indicatieve wijze geleverd. Trevi kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de incorrectheid van dergelijke gegevens.

De acquisitiekosten worden eveneens geleverd ter indicatieve titel en Trevi kan niet aansprakelijk worden gehouden in geval van incorrectheid van deze kosten. Bepaalde aanbiedingen bevatten plattegronden die u helpen de exacte locatie van het onroerend goed dat u onderzoekt te lokaliseren. Deze plattegronden zijn de exclusieve eigendom van de vennootschappen waarmee Trevi een contract heeft afgesloten voor de levering van cartografische diensten. Zij kunnen bijgevolg niet worden gereproduceerd voor andere doeleinden dan het realiseren van kopieën voor en uitsluitend privégebruik. Bovendien is het mogelijk dat deze plattegronden fouten of incorrectheden bevatten, welke in geen geval de aansprakelijkheid van Trevi of van haar contractspartijen in het gedrang kunnen brengen.

4.2 Beveiliging/toegang

Trevi levert redelijke en ijverige inspanningen teneinde de veiligheid en de operationele integriteit van de Site te garanderen door beveiligingsmaatregelen te nemen die zijn aangepast aan de aard van de gegevens en aan de risico’s die zich voordoen gelet op haar activiteit. Behoudens in geval van bedrog of zware fout, kan Trevi niet aansprakelijk worden gehouden voor een onderbreking van de toegang tot de Site of de schadeverwekkende gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor u of voor derden. In het algemeen kan Trevi bovendien niet aansprakelijk worden gehouden, behalve in geval van bedrog of zware fout, voor (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit tijdelijke of permanente incidenten die uw gegevens of uw informaticamateriaal zouden aantasten en die zouden zijn veroorzaakt door uw toegang tot de Site.

Trevi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een frauduleus gebruik van haar Site en van haar diensten, noch in geval van indringing in haar informaticasystemen of van diefstal van gegevens, met dien verstande dat Trevi zich ertoe verbindt om redelijke maatregelen te nemen teneinde dergelijke onrechtmatige indringing te voorkomen.

4.3 Updates

Ondanks onze inspanningen teneinde de correctheid van de informatie en/of de documenten te garanderen die worden geleverd op de Site of op het persoonlijk profiel “My Trevi”, kan Trevi niet aansprakelijk worden gehouden op welke grond dan ook, in geval van incorrectheid of afwezigheid van de actualisering van informatie, een voorstel van een goed of elk ander document dat aanwezig is op de Site.

4.4 Schade

Behoudens bedrog of zware fout, kan Trevi (met inbegrip van haar eventuele verbonden vennootschappen, haar zaakvoerders, bestuurders, gemandateerden en werknemers) niet aansprakelijk worden gehouden op contractuele of buitencontractuele basis (zelfs in geval van nalatigheid) voor elk commercieel verlies dat u zou leiden (verlies van gegevens, van winst, van zakencijfer, van activiteiten, van opportuniteiten, van de waarde van cliënteel, van reputatie of een onderbreking van activiteit) en die, direct of indirect, voortvloeien uit het gebruik van de Site of de diensten geleverd door Trevi.

Behalve in het geval waar zij naar behoren geïnformeerd zou zijn over het bestaan van illegale content in de zin van de geldende wetgeving, en zij niet onmiddellijk zou hebben gehandeld teneinde dit te verwijderen, kan Trevi niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen (of het gebrek aan handelingen) door de gebruikers van de Site of de diensten.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, geldt dat als Trevi aansprakelijk wordt gehouden, voor welke reden of oorzaak ook, door een bevoegde jurisdictie of autoriteit, ten aanzien van u of een derde, voor welke handeling ook, onze aansprakelijkheid niet meer kan bedragen dan 250 EUR. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van bedrog of een zware fout vanwege Trevi en in die gevallen waarin de beperking strijdig zou zijn aan het toepasselijk recht.

5 UW AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN DE DIENSTVERLENER

5.1 Uw inhoud – aansprakelijkheid

Door informatie mee te delen aan Trevi, of het nu via uw persoonlijk profiel “My Trevi”, per e-mail of eender welke andere manier is, garandeert u dat u uw werkelijke identiteit gebruikt en dat alle bezorgde informatie, naar uw weten, waar, precies, actueel en compleet is op het ogenblik dat u ze aan ons bezorgt. Indien u vaststelt dat de informatie die u heeft doorgezonden incorrect is of niet meer actueel, verbindt u zich ertoe om ons hiervan op de hoogte te brengen. Bij gebreke hieraan, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Wanneer u ons informatie en inhoud doorzendt, zoals foto’s, documenten, omschrijvingen, commentaren of reacties, of dit nu gebeurt via het e-mailadres info@trevi.be, via de verschillende instrumenten die toelaten om dergelijke informatie op de Site te plaatsen (namelijk uw persoonlijk profiel “My Trevi”) of op enige andere manier, verbindt u zich ertoe om het geheel van deze AGV na te leven alsook het geheel van toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. U erkent als enige aansprakelijk te zijn voor de door u online of op uw persoonlijk profiel geplaatste inhoud, en voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Indien u een verzoek tot aankondiging indient op de Site of indien u inhoud online plaatst die wordt beschermd door auteursrechten (foto van een eigendom, tekst, tekening, etc.), garandeert u dat u zelf de auteur bent van de inhoudt of dat u de noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen voor deze verspreiding. U garandeert eveneens dat uw inhoud niet strijdig is aan de moraal, noch aan de goede zeden. Bovendien, wanneer de online geplaatste inhoud een foto is die een geïdentificeerde of identificeerbare persoon toont, verbindt u zich ertoe om voorafgaand na te gaan of deze haar akkoord heeft gegeven, zelfs indien u de auteur bent van voormelde foto.

5.2 Terugtrekking/aanpassing van de inhoud

Trevi behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing, van uw persoonlijk profiel “My Trevi” alle informatie te verwijderen die strijdig is aan de AGV, het Handvest betreffende Privacybescherming (“Handvest”) of enige toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, alsook alle informatie die door Trevi zou worden beschouwd als schadelijk, ongepast, of ontoereikend.

5.3 Schadeloosstelling

U zal Trevi schadeloosstellen voor elke vordering en/of procedure die wordt ingesteld door derden, ongeacht de vorm of de aard, die haar oorsprong vindt in informatie die u heeft bezorgd of in een gedrag dat u heeft aangenomen in strijd met deze AGV of enige toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling. Als zodanig bent u aansprakelijk voor alle schadevergoedingen waartoe Trevi zou worden veroordeeld alsook de gerechtskosten en de erelonen van haar advocaten welke zij zou dienen te dragen. Trevi verbindt zich ertoe u zo snel mogelijk te informeren van een dergelijke vordering en/of procedure.

6 HYPERLINK NAAR ANDERE DIENSTEN

De Site kan verwijzen naar andere diensten waarover Trevi geen enkele technische of inhoudelijke controle uitvoert. Het bestaan van een hyperlink naar een andere dienst vormt geen goedkeuring van deze dienst of haar inhoud.

Trevi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de diensten waarnaar de Site verwijst of de informatie gepubliceerd op deze diensten. Trevi kan evenmin aansprakelijk zijn met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking op deze diensten.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Intellectuele eigendom van Trevi

Onder voorbehoud van de informatie die u publiceert, kunnen de Site, beschouwd in zijn geheel en de verschillende elementen die voorkomen op de Site (zoals namelijk teksten, foto’s, catalogi, opmaak, merken, logo’s, illustraties, specifieke programma’s, video’s) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Trevi of aan haar licentiegevers. In voorkomend geval, hebben zij het voorwerp uitgemaakt van een toelating tot publicatie, mededeling of van een gebruiksrecht, verkregen bij deze derden.

Het logo, de naam van de producten, de diensten of de naam van de vennootschappen vermeld op de Site kunnen merken, handelsnamen, of firmanamen vormen of beschermd worden door andere exclusieve rechten van hun respectieve eigenaars. U verbindt zich er expliciet toe deze exclusieve rechten te respecteren.

Trevi verleent u geen licentie met uitzondering van een gratis, persoonlijk, niet-exclusief, terug te trekken en niet-overdraagbaar recht tot toegang en tot gebruik van de Site en van uw persoonlijk profiel “My Trevi”, onder voorwaarde van naleving van deze AGV.

Onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien in de wet, is het u verboden, zonder dat deze lijst limitatief is: om de informatie of de diensten verkregen van deze Site geheel of gedeeltelijk aan te passen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, uit te zenden, te publiceren, in licentie te geen, over te dragen, te verkopen, te reproduceren of te laten reproduceren, of het tijdelijk of definitief is, middels elke mogelijke werkwijze, gekend of ongekend, op elke drager, zonder het schriftelijk voorafgaand akkoord van Trevi. De niet-naleving van dit verbod kan namaak vormen die uw burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt.

Hyperlinks naar de Site worden geduld op voorwaarde dat ze verwijzen naar de startpagina en niet vergezeld gaan van enige denigrerende of lasterlijke vermeldingen betreffende de Site.

7.2 Uw intellectuele eigendom

Voor de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waarvan u eigenaar zou zijn, en die u heeft gepubliceerd op de Site of die u aan ons heeft verzonden op enige andere manier, verleent u aan Trevi een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, kosteloze en wereldwijde licentie voor het gebruik, de reproductie, de wijziging, de vertaling, de verdeling, de aanpassing en de communicatie van die inhoud. Deze licentie geldt gedurende de hele duur van de wettelijke bescherming van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

8 CONFIDENTIALITEIT EN RESPECT

U stemt toe om de commerciële informatie (marktanalyse, vergelijkingen, prijzen, afbeeldingen, etc.) die u zouden worden gezonden door Trevi als gevolg van een specifiek verzoek dat u zou richten aan Trevi via de Site, uw persoonlijk profiel of elke andere manier, op een strikt confidentiële wijze te behandelen en deze niet te verzenden aan derden. Het is u eveneens verboden om de informatie verkregen vanaf de Site te gebruiken teneinde een ander persoon te mishandelen, te belagen, te kwetsen, of teneinde de informatie betreffende deze persoon, zonder haar expliciete voorgaande toestemming, te promoten, te werven, te verkopen of te gebruiken om met deze persoon contact op te nemen.

9 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn bekommerd om het respect van uw privacy tijdens het gebruik van de Site en wij zijn ons bewust van het belang dat u hieraan hecht. De persoonsgegevens die u ons bezorgt door de Site te gebruiken worden bewaard en gebruikt mits strikte naleving van ons Handvest betreffende Privacybescherming, dat kan worden geraadpleegd door hier te klikken.

10 DIVERS

10.1 Bewijsovereenkomst

U aanvaardt dat wij kunnen overgaan tot de uitwisseling van de voor het beheer van de Site noodzakelijke informatie via elektronische weg. Elke elektronische communicatie tussen u en ons wordt geacht dezelfde bewijswaarde te hebben als een schriftelijk stuk op papier. Het gebruik van uw profiel “My Trevi”, beschermd door een unieke gebruikersnaam en een paswoord, laat Trevi toe te beschouwen dat het u zelf bent die de Site gebruikt. Elke communicatie of notificatie die wordt gezonden in deze persoonlijke ruimte of aan het e-mailadres dat u heeft bezorgd tijdens de creatie (of de actualisering) van deze persoonlijke ruimte, dient te worden beschouwd als zijnde geldig aan u verzonden.

10.2 Deelbaarheid

Indien een of meerdere bepaling(en) van de AGV geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, onwettig of niet-toepasselijk zou(den) worden verklaard gelet op het toepasselijk recht, zal een dergelijke situatie geen invloed hebben op de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-toepasselijke bepaling zal op een retroactieve wijze worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aanleunt bij deze van de oorspronkelijke bepaling.

10.3 Volledigheid van het akkoord

Deze AGV en het Handvest vormen het volledig akkoord tussen Trevi en u in verband met de toegang tot en het gebruik van de Site en het persoonlijk profiel “My Trevi” en herroepen en vervangen alle eerdere communicaties, aanbiedingen, voorstellen of correspondentie, verbaal of schriftelijk tussen Trevi en u.

10.4 Overmacht

Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling, zal geen enkele partij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de vertraging in de uitvoering of voor de niet-uitvoering van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht (zoal staking, oorlog, aardbeving, eender welke natuurramp, explosie, brand, hitte, overstroming alsook elk ander geval van overmacht zoals dit begrip is ingevuld in Belgisch recht.

10.5 Toepasselijk recht en bevoegde gerechten

De AGV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Elk geschil betreffende het gebruik van deze Site alsook betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of niet-uitvoering van deze AGV vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische gerechten van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.