ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

 • 1 WETTELIJKE VERMELDINGEN VAN DE DIENST
 • De Site, toegankelijk via het adres www.trevi.be, wordt uitgegeven door TREVI SA (« Trevi»), waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in 1180 Brussel, J. Hazardstraat 35, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0420.418.982 (@ : info@trevi.be – T : +32 (0)2 343 22 40 – F. : +32 (0)2 343 67 02).
  Trevi is onderworpen aan een toezichthoudende instantie: het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (‘BIV’), Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel. Trevi wordt erkend als vastgoedmakelaar in België onder het BIV-nummer 104.874 en 504.037, en is gebonden aan het reglement van plichtenleer van het BIV goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 27 september 2006.
 • 2 DOEL VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
 • 2.1 Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van de site (‘AGV’) hebben tot doel om de bepalingen vast te leggen die van toepassing zijn op elk gebruik van de Site, voornamelijk de toegang tot de Site en het gebruik ervan door een gebruiker (‘Gebruiker’). Door gebruik te maken van de Site gaat de Gebruiker zonder voorbehoud akkoord met de AGV die hij erkent gelezen en begrepen te hebben. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de AGV mag hij de Site niet gebruiken en wordt hij verzocht om onmiddellijk uit te loggen.
 • 2.2 Trevi kan de AGV op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen op basis van de wijzigingen aangebracht aan de Site, de evolutie van de wetgeving of om elke andere legitieme reden. De nieuwe AGV worden online geplaatst, waar die permanent toegankelijk zijn, en zijn dan onmiddellijk van toepassing op elke Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen door de pagina van de Site waarop de AGV staan regelmatig te raadplegen.
 • 3 VOORWAARDEN EN MODALITEITEN INZAKE TOEGANG TOT DE DIENST
 • De toegang tot de persoonlijke gebruikersaccount (“My Trevi”) is voorbehouden voor de Gebruiker na identificatie aan de hand van zijn ID en wachtwoord die de Gebruiker zelf gekozen heeft. De Gebruiker staat als enige in voor de informatie die opgeslagen is op zijn account. Hij kan op elk ogenblik informatie toevoegen, wijzigen of wissen. Hij erkent dat het wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. Het gebruik van de ID en het wachtwoord op internet gebeurt op eigen risico en verantwoording van de Gebruiker. In die zin kan Trevi niet aansprakelijk gesteld worden voor een frauduleuze toegang tot zijn account of een wijziging aangebracht aan zijn account.
  Trevi behoudt zich het recht voor om uit eigen beweging een “My Trevi” account te schrappen. Deze schrapping uit eigen beweging kan gebeuren indien de account gedurende een bepaalde periode niet gebruikt wordt en/of als tijdelijke maatregel genomen door Trevi tegen een verdachte account. De Gebruiker kan geen enkele schadevergoeding eisen op grond van een schrapping, zelfs niet als die foutief gebeurt.
  Voor zover de overeenkomst tussen Trevi en elke Gebruiker beschouwd wordt als betrekking hebbend op digitale inhoud, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk dat hij, door zich in te schrijven op de Site, afstand doet van elk herroepingsrecht (art. VI.53, 13° van het Wetboek van economisch recht).
 • 4 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
 • De Site en de inhoud ervan worden geleverd “as is” en zonder enige expliciete of stilzwijgende garantie met betrekking tot de voorwaarden van het gebruik en/of de beschikbaarheid ervan.
 • 4.1 Kwaliteit van de gegevens en van de inhoud
 • Trevi is enkel gehouden aan een middelenverplichting en heeft geen enkele resultaatsverplichting van welke aard dan ook.
  In het algemeen biedt de Dienstverlener geen garantie voor de volledigheid, compleetheid, juistheid, legitimiteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud van de informatie of de diensten aangeboden op de site www.trevi.be en de persoonlijke ruimte “My Trevi”. De Dienstverlener zal alle beschikbare middelen inzetten om een kwaliteitsvolle inhoud aan te bieden aan de gebruikers, maar kan in geen geval enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eender welke gevolgen, met name voortvloeiend uit het gebruik van zijn diensten door de gebruikers of voortvloeiend uit de informatie verschaft via deze diensten. Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker die deze verschaft, parametriseert, wijzigt en controleert.
  Meer specifiek stelt Trevi op de Site betrouwbare vastgoedadvertenties ter beschikking die regelmatig bijgewerkt worden. Trevi kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de inhoud van de advertentie of indien het vastgoed niet langer beschikbaar is op het ogenblik dat de desbetreffende advertentie bekeken wordt. De advertentie vormt in geen geval een aanbod in de juridische zin van het woord.
  De informatie wordt altijd beschouwd als “voorlopig” zodanig dat deze altijd bevestigd moet worden door Trevi. Dit principe geldt ook voor de prijzen die vermeld staan op de Site of in de persoonlijke ruimte “My Trevi”.
  De site www.trevi.be stelt tools ter beschikking van de Gebruiker om een simulatie te maken van bepaalde financiële kwesties (berekening van de leensom, berekening van de aankoopkosten van een vastgoed, berekening van de registratiekosten, aanvraag tot financiering, etc.). Alle cijfergegevens of voorbeelden die deze tools opleveren, zijn louter ter informatie. Trevi kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van deze gegevens. Bovendien, met betrekking tot de “aanvraag tot financiering” die gedaan kan worden via de Site, raden wij u aan om ook contact op te nemen met uw financiële instelling.
  Ook de aankoopkosten worden ter informatie gegeven en Trevi is niet aansprakelijk indien deze onjuist zijn. Bepaalde advertenties bevatten liggingsplannen die u helpen om de exacte locatie te vinden van het vastgoed dat u zoekt. We laten u weten dat deze liggingsplannen de exclusieve eigendom zijn van de firma’s waarmee Trevi een contract gesloten heeft voor de levering van cartografiediensten. Deze mogen dan ook niet gereproduceerd worden voor andere doeleinden dan het maken van kopieën voor louter privégebruik. Bovendien is het mogelijk dat deze liggingsplannen fouten of onjuistheden bevatten waarvoor Trevi of zijn medecontractanten in geen geval aansprakelijkheid kunnen worden gesteld.
 • 4.2 Beveiliging/toegang
 • Trevi levert alle redelijke inspanningen en ijvert om de veiligheid en de operationele integriteit van de Site te bewaren door veiligheidsmaatregelen te nemen die aangepast zijn aan de aard van de gegevens en de risico’s die zijn activiteit inhoudt. Trevi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking in de toegang tot de Site en voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien en is in het algemeen nooit aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade of tijdelijke of permanente incidenten die veroorzaakt zouden worden aan de gegevens of aan het computermateriaal van de Gebruiker tijdens zijn toegang tot de Site.
  Trevi is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen en wijst elke aansprakelijkheid van de hand in geval van een inbraak in zijn informaticasystemen en gegevensdiefstal zolang Trevi alle nuttige middelen inzet om dergelijke ongeoorloofde inbraken te voorkomen.
 • 4.3 Updates
 • Ondanks de inspanningen om de juistheid van de gegevens en/of documenten op de site of in de persoonlijke ruimte te garanderen, wijst Trevi elke aansprakelijkheid van de hand indien bepaalde informatie, aangeboden goederen (die slechts ter informatie worden meegedeeld) of andere documenten op de site niet juist zijn of niet bijgewerkt werden.
 • 4.4 Schade
 • Binnen de wettelijke grenzen kan Trevi niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door de Gebruiker als gevolg van een geval van overmacht of met betrekking tot commerciële schade, verlies van klanten, verlies van merkimago, handelsverstoring of elke andere specifieke, toevallige of indirecte schade voortvloeiend uit of in verband met de Site of deze AGV.
 • 5 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER TEN OPZICHTE VAN DE DIENSTVERLENER
 • 5.1 Inhoud van de Gebruiker - Verantwoordelijkheid
 • Door informatie en inhoud, zoals foto’s, documenten, opmerkingen of reacties, door te geven via het e-mailadres info@trevi.be of via de diverse tools waarmee dergelijke informatie ingediend kan worden op de site www.trevi.be, levert iedereen zijn bijdrage aan de werking van de Site. In dit kader verbindt elke Gebruiker zich ertoe om deze AGV en de toepasselijke wettelijke reglementering volledig na te leven en hij bevestigt dat hij de informatie over hem of zijn eigen vastgoed te goeder trouw verschaft.
  Zo erkent hij als enige verantwoordelijk te zijn voor de inhoud die online wordt geplaatst door hem of via zijn account, voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit zijn bijdragen, voor elk verzuim van zijn verplichtingen krachtens de bepalingen of wettelijke vermeldingen van toepassing op deze Site en voor alle gevolgen van dit verzuim.
  Indien de Gebruiker een advertentieverzoek indient op de Site of indien hij inhoud online plaatst die beschermd wordt door het intellectuele eigendomsrecht (foto van een eigendom, tekst, ontwerp, etc.) verbindt de Gebruiker zich ertoe om enkel inhoud bekend te maken waarvan hij zelf de opsteller is of waarvan hij de rechten in handen heeft of enkel inhoud die geen inbreuk vormt op de rechten van derden, inclusief intellectuele rechten, noch op de moraal of de goede zeden. Derhalve moet de Gebruiker verzekeren dat elke informatie en/of elk document afkomstig van een derde, opgenomen in de informatie die hij verschaft, gebruikt wordt met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betrokken derde. Bovendien, als de online geplaatste inhoud een foto is van een geïdentificeerde of te identificeren persoon moet de Gebruiker vooraf nagaan of die zijn toestemming heeft gegeven, zelfs indien de Gebruiker de foto in kwestie zelf genomen heeft.
 • 5.2 Schrapping/wijziging van de inhoud
 • Trevi behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de “My Trevi” account van een Gebruiker te schrappen, alsook de door een Gebruiker verschafte informatie over een vastgoed of elke andere verschafte informatie die beschouwd zou worden als schadelijk, onjuist, misleidend, ongeschikt of niet beantwoordend aan de bepalingen van de AGV of het Privacyhandvest of aan de geldende wetten.
 • 5.3 Schadeloosstelling
 • De Gebruiker staat borg en zal Trevi schadeloosstellen voor elke klacht en/of procedure opgestart door een derde, in welke vorm en van welke aard dan ook, die direct of indirect verband zou houden met de verschafte informatie en andere verspreide inhoud of die te wijten zou zijn aan een gedrag van de Gebruiker dat ingaat tegen deze voorwaarden. In die zin zal de Gebruiker de volledige schadevergoeding voor zijn rekening nemen waartoe Trevi veroordeeld zou kunnen worden, alsook de gerechtskosten en de honoraria opgelopen door Trevi. Trevi verbindt zich ertoe om de Gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke rechtsvordering.
  Trevi behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en voor eigen rekening, deel te nemen aan de verdediging en/of de minnelijke schikking van een klacht of om de verdediging en de controle van de procedure alleen op zich te nemen, zonder de Gebruiker vrij te stellen van zijn verplichtingen tot schadeloosstelling. De Gebruiker mag, zonder de voorafgaande toestemming van Trevi, in geen geval een minnelijke schikking aanvaarden die de aansprakelijkheid van Trevi zou inroepen of die Trevi eender welke verplichting zou opleggen.
 • 6 LINKS NAAR ANDERE DIENSTEN
 • De Site kan doorverwijzen naar andere diensten waarover Trevi geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. Het bestaan van een hyperlink naar een andere dienst vormt geen validatie van deze dienst of de inhoud ervan.
  Trevi wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor directe of indirecte schade als gevolg van het raadplegen of gebruiken van de online diensten waarnaar de Site verwijst of van de informatie gepubliceerd op deze diensten. Trevi wijst ook elke aansprakelijkheid van de hand voor de verwerking van de persoonsgegevens op deze diensten.
 • 7 INTELLECTUELE EIGENDOM
 • 7.1 Intellectuele eigendom van Trevi
 • Trevi verleent de Gebruiker enkel een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot toegang en gebruik van de Site en de persoonlijke ruimte “My Trevi”, op voorwaarde dat deze AGV nageleefd worden.
  De Gebruiker krijgt zo toestemming om de inhoud van de Site en de persoonlijke ruimte “My Trevi” te gebruiken voor zijn persoonlijke informatie, als bron van informatie of om gegevens te verzamelen. Elk gebruik van de inhoud voor derden is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Trevi.
  De Site (beschouwd als een onlosmakelijk verbonden geheel) en de verschillende elementen op de Site (zoals teksten, foto’s, catalogi, lay-out, merken, logo’s, illustraties, specifieke software, video’s) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Trevi of aan zijn licentiegevers. In voorkomend geval hebben deze derden daarvoor een toestemming tot publicatie, verspreiding of een gebruiksrecht gegeven.
  Het logo, de naam van de producten, diensten of de naam van bedrijven vermeld op deze Site kunnen de merken, commerciële namen, handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn. De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
  Behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen, is het de Gebruiker niet toegestaan om, zonder dat deze lijst volledig is, informatie, software, producten of diensten verkregen via deze Site, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, door te geven, te verspreiden, te publiceren, in licentie te geven, te transfereren, te verkopen, te reproduceren of te laten reproduceren via eender welk, bekend of onbekend, procedé, op eender welke drager, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trevi. De niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing waarvoor de vervalser burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
  Hyperlinks naar de Site zijn toegestaan op voorwaarde dat die doorverwijzen naar de homepage en niet gepaard gaan met geringschattend of lasterlijke bewoordingen over de Site.
 • 7.2 Intellectuele eigendom van de Gebruikers
 • Voor inhoud die beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten waarvan de Gebruiker eventueel houder zou zijn, verleent de Gebruiker aan Trevi een niet-exclusieve, overdraagbare, in onderlicentie te geven, kosteloze en wereldwijde licentie voor het gebruik, de reproductie, de wijziging, de vertaling, de distributie, de aanpassing en de bekendmaking van deze inhoud die op de Site gepubliceerd wordt of verzonden wordt via e-mail of doorgegeven wordt in het kader van eender welke vraag via de webSite of de dienst “My Trevi”. Deze licentie geldt voor de volledige wettelijke duur van de auteursrechten.
 • 8 VERTROUWELIJKHEID EN RESPECT
 • De Gebruiker gaat akkoord om de informatie, afbeeldingen of andere inhoud afkomstig uit een activiteit verbonden met Trevi of eender welke informatie doorgegeven via e-mail naar aanleiding van een specifieke vraag gesteld via de webSite www.trevi.be of “My Trevi” of gesteld via het e-mailadres info@trevi.be strikt vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan derden. De Gebruiker mag de informatie verkregen via de Site ook niet gebruiken om een andere persoon slecht te behandelen, te stalken of te kwetsen of om deze persoon te contacteren of informatie over deze persoon te promoten, te vragen of te verkopen, zonder diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
 • 9 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 • De Gebruiker wordt doorverwezen naar het Privacyhandvest.
 • 10 DIVERSEN
 • 10.1 Bewijsovereenkomst
 • Trevi en de Gebruiker komen overeen dat ze de informatie die noodzakelijk is voor het beheer van de Site kunnen uitwisselen via e-mail. Elke elektronische communicatie tussen de partijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als een schriftelijke communicatie op een papieren drager. Door het gebruik van de identifiers van de Gebruiker kan Trevi nagaan of het de Gebruiker zelf is die de Site gebruikt. Elke communicatie of melding aan de Gebruiker is geldig als die gericht is aan het e-mailadres dat hij doorgegeven heeft, zelfs indien dit niet langer geldig is.
 • 10.2 Deelbaarheid
 • Indien een of meerdere clausules van de AGV, geheel of gedeeltelijk, nietig, ongeldig, onwettig of ontoepasselijk zou(den) worden verklaard krachtens het toepasselijk recht, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de resterende clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of ontoepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht vervangen worden door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud van de oorspronkelijke clausule.
 • 10.3 Geheel van de overeenkomsten
 • Deze AGV en het Privacyhandvest vormen het geheel van de overeenkomsten tussen de Gebruiker en Trevi betreffende de toegang tot en het gebruik van de webSite www.trevi.be en de account “My Trevi” en annuleren en vervangen alle eerdere berichten, aanbiedingen, voorstellen of correspondentie, mondeling en schriftelijk, tussen de Gebruiker en Trevi.
 • 10.4 Overmacht
 • Niettegenstaande elke andersluidende bepaling, zal geen enkele partij aansprakelijk gesteld worden voor de vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van zijn verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen van overmacht (zoals staking, oorlog, aardbeving, natuurramp van elke aard, directe of indirecte gevolgen van ontploffing, brand, warmteontwikkeling, overstroming, alsook elk ander geval van externe, onvoorziene, onweerstaanbare overmacht, zoals dit begrip gedefinieerd wordt in het Belgisch recht).
 • 10.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 • De AGV worden beheerd en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze Site, alsook over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van onderhavige AGV behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel en dit voor elk type van procedure.