Startpagina » Diensten » Op lijfrente verkopen » Woordenschat lijfrente

Woordenschat lijfrente

Een lijfrente is een contract waarbij de eigenaar (de schuldeiser) een eigendom verkoopt aan een koper (de schuldenaar), in ruil voor de betaling van een prijs die wordt omgezet in een initiële kapitaalsom, bekend als het boeket, waarbij het saldo wordt betaald in de vorm van belastingvrije lijfrentes.

Enkele definities van lijfrentes

Hoofd
Persoon die een lijfrente ontvangt of tijdens wiens leven de lijfrente wordt uitbetaald aan een derde.


Indexering
Herziening van het bedrag van de rente naargelang de schommelingen van de koopkracht.


Ontbindende voorwaarde
Clausule om de verkoop in bepaalde gevallen te kunnen annuleren (vaak als de renteplichtige de rente niet meer betaalt of als deze laatste de kosten van de verkoop niet op zich neemt).


Lijfrentenier
Degene die de rente krijgt, aan wie die verschuldigd is. De lijfrente eindigt bij zijn overlijden, ongeacht de oorzaak. Dit leidt tot de beëindiging van de betaling van de rente en van het gebruiksrecht bij een bewoonde lijfrente.


Renteplichtige
Degene die instaat voor de betaling. Bij zijn overlijden erven zijn erfgenamen het goed en moeten zij de rente dus blijven betalen in zijn plaats. Gewoonlijk wordt in de verkoopovereenkomst voorzien dat de erfgenamen van de koper hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de betaling van de rente.


Gebruiks- en bewoningsrecht
Recht om levenslang zelf in de woning te wonen. Dit is een beperkt vruchtgebruik, in die zin dat de begunstigde zijn familie niet in de woning mag laten wonen en deze ook niet mag verhuren. Dit recht is strikt persoonlijk en eindigt als de begunstigde de woning verlaat of overlijdt.


Blote eigendom
Blote eigendom zonder gebruik


Volle eigendom
Volle en gehele eigendom zonder eender welke beperking.


Rente
Een lijfrente is een rente die periodiek en gegarandeerd voor het leven betaald wordt (dus tot het overlijden van de begunstigde, waardoor dit vergelijkbaar is met een pensioen of bepaalde levenslange pensioenen) en, naargelang het geval, al dan niet gekoppeld is aan het inflatiecijfer. De rente kan afgesloten zijn in het kader van een levensverzekering, een kapitaalgedekte pensioenregeling of verkregen via een vastgoedverkoop op lijfrente.


Boeket
Initieel kapitaal gestort door de koper, uiterlijk bij de ondertekening van de authentieke koopakte. Dit bedrag wordt voorgesteld door de lijfrentenier en schommelt tussen een groot percentage van de handelswaarde van het goed tot een klein bedrag, soms zelfs nul (dan wordt daar rekening mee gehouden bij de berekening van de rente) De verhouding tussen boeket en rente kan dus vrij bepaald worden door verkoper en koper.


Bewoonde lijfrente
Goed dat vrij is van elk gebruik of bewoning.


Vrije lijfrente
Bien qui sera libre de toute jouissance ou d’occupation.