Startpagina » Diensten » Een opbrengsteigendom of patrimoniumvennootschap verkopen » De 12 stappen bij het verkopen van een vastgoedbelegging

Checklist “Ik verkoop mijn opbrengsteigendom”

Vandaag de dag vereist de verkoop van uw onroerend goed een reeks stappen die moeten worden genomen “voordat u begint”, waarvan de overgrote meerderheid WETTELIJK ESSENTIEEL zijn.

Dit is wettelijk verplicht

1. Vraag de gemeente om stedenbouwkundige verordeningen (SV)

 • Dit verzoek moet vergezeld gaan van plannen of schetsen van de verschillende ruimtes en hun gebruik.
 • Het document geeft u de bouwkundige situatie zoals de gemeente die kent... en niet noodzakelijkerwijs de situatie die u in werkelijkheid kent.
Dit is wettelijk verplicht

2. Informeer potentiële kopers over de officiële situatie zoals die door de gemeente is verstrekt.

Wees voorzichtig: als de koper niet volledig op de hoogte is van de wettelijke situatie op het gebied van stedenbouwkundige verordeningen, wordt u aansprakelijk gesteld!
Vergeet ook niet dat makelaars en/of notarissen verplicht zijn om transparant te zijn over deze situatie.
(Een zolder ombouwen tot slaapkamer zonder bouwvergunning, een commerciële benedenverdieping ombouwen tot woonruimte, de splitsing van een grote flat in 2 eenheden, het afsluiten van terrassen aan de achterkant, het vervangen van ramen met andere ontwerpen en materialen dan oorspronkelijk gebruikt… dit zijn slechts enkele klassieke voorbeelden van overtredingen).
De situatie hoeft niet zozeer in orde gemaakt te worden, maar de toekomstige koper moet goed geïnformeerd worden zodat hij de situatie zelf kan aanpakken.

Dit is wettelijk verplicht

3. EPC - Energieprestatiecertificaat

Een erkende PEB-certificeerder komt bij je thuis om een expertiserapport op te stellen om de energiewaarde van elke wooneenheid te bepalen.
Je bent wettelijk verplicht om het resultaat van dit certificaat te vermelden in alle reclame, aankondigingen en advertenties.

Dit is wettelijk verplicht

4. Bodemverontreiniging

Afhankelijk van het gewest verschilt de situatie, maar in elk geval moet de verkopende eigenaar actie ondernemen.

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Elke verkoop door Leefmilieu Brussel. Elk perceel wordt ingedeeld in een categorie van 0 tot 4 en u kunt verplicht worden om extra onderzoeken uit te voeren en/of het terrein te saneren zodat de verkoop door kan gaan.
 • Vlaams Gewest: Alle verkopen moeten vergezeld gaan van een certificaat dat "Bodemattest" wordt genoemd. Hierop staan de staat van de grond, eventuele verontreiniging en de eventuele verplichting om de verontreiniging te saneren.
 • Waals Gewest: Alleen de verkoop van grond valt onder de verplichting om een document te verstrekken dat moet worden verkregen bij de BDES (Banque de Donnée de l'Etat du Sol).
Dit is wettelijk verplicht

5. Elektrisch certificaat

Uiterlijk op de datum van de verkoopakte moet u de koper een keuringsverslag bezorgen van de elektrische installatie van elke wooneenheid (dit geldt voor alle woningen).
De wet verplicht u niet om ervoor te zorgen dat de installatie conform is wanneer u verkoopt, maar verplicht u wel om de koper te informeren over de staat van uw installatie en als deze niet conform is, moet de koper de nodige werkzaamheden uitvoeren om deze binnen 18 maanden na de datum van de verkoopakte in overeenstemming te brengen.
Het certificaat is 25 jaar geldig.

6. Plannen

Potentiële kopers vragen vaak om een kopie van de plannen van het gebouw: het is sterk aan te raden om archiefplannen of recente schetsen van het hele gebouw te maken, die ook nodig zijn voor de aanvraag van stedenbouwkundige informatie.
Deze kunt u vooraf aanvragen bij de archiefdienst van de betreffende gemeente.

Dit is wettelijk verplicht

7. Postinterventiedossier (PID)

De verkopende eigenaar moet een dossier indienen met alle informatie over de levensduur van het pand sinds 2001: uitgevoerd onderhoud, werken, ontmanteling en/of vervanging van installaties, facturen van de eigenaars, elektrische plannen, enz.

Dit is wettelijk verplicht

8. Stookolietank

De verkoper heeft een aantal verplichtingen met betrekking tot een stookolietank, voornamelijk afhankelijk van de capaciteit van de tank:

 • Tank < 3.000 L: geen wettelijke verplichting - u moet er echter wel voor zorgen dat uw tank in goede staat van onderhoud verkeert.
 • Tank > 3.000 L: u moet een certificaat van een erkende instantie overleggen waarin wordt bevestigd dat de tank aan de voorschriften voldoet.
Dit is wettelijk verplicht

9. Aanwezigheid van lopende juridische procedures

Potentiële kopers moeten worden geïnformeerd over eventuele juridische procedures of geschillen met betrekking tot het te koop aangeboden pand.

Dit is wettelijk verplicht

10. Informatie voor huurder(s)

 • Sinds 1 januari 2018 en alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: u bent verplicht om uw huurders per aangetekende brief te informeren dat het gehuurde pand te koop staat.
 • In elk geval moet u ervoor zorgen dat de bezoekregeling voldoet aan de wettelijke bepalingen (3 x 2 uur / week of 2 x 3 uur / week)

Uiteraard moet u proberen de beschikbaarheid van de verschillende huurders zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat u niet te veel hoeft te verplaatsen!

Sterk aanbevolen

11. Informatie voor huurders

De verkoop van een opbrengsteigendom vereist duidelijke en uitgebreide informatie over de huursituatie voor potentiële kopers.
Een tabel met de bezetting van de verschillende huurders en de werkelijke huurprijzen moet worden verstrekt, en kopieën van de lopende huurcontracten, inventarissen van inrichting en toebehoren, huurwaarborgen, voorheffingen enz. moeten worden bijgevoegd.
Een goede raad: probeer uw verkoopakte op te stellen aan het begin of het einde van de maand om ingewikkelde “prorata temporis”-berekeningen tussen de partijen te vermijden wanneer de verkoopakte wordt ondertekend.

12. Analyse en marketing door een expert

Het werk van een professionele tussenpersoon die gespecialiseerd is in vastgoedbeleggingen bestaat uit :

 • Analyseren van de verschillende hierboven opgesomde elementen om ervoor te zorgen dat de juridische situatie overeenstemt met de werkelijke of historische situatie, en een volledig en transparant verkoopdossier opstellen om de verkoper te beschermen.
 • Het vastgoed op de markt brengen, rekening houdend met deze factoren en het ontwikkelingspotentieel van het vastgoed voor een toekomstige koper (financiële vooruitzichten, werken, potentieel rendement).
 • Analyser les offresDe aanbiedingen van kandidaat-kopers analyseren en een voorlopige verkoopovereenkomst opstellen, rekening houdend met de hierboven beschreven factoren.émanant des candidats acquéreurs et rédaction d’un compromis de vente, tenant compte des éléments décrits ci-dessus